You are currently viewing Revision: En grundig gennemgang af revisors rolle og betydning

Revision: En grundig gennemgang af revisors rolle og betydning

Introduktion

Revision er en vigtig del af enhver virksomheds økonomiske styring og rapportering. I denne artikel vil vi dykke ned i revisors rolle og betydning, og hvorfor det er vigtigt for virksomheder at have en revision af deres regnskaber.

Hvad er revision?

Revision er en systematisk og kritisk gennemgang af en virksomheds regnskaber og økonomiske forhold. Formålet med revisionen er at sikre, at regnskaberne er korrekte, pålidelige og i overensstemmelse med gældende lovgivning og regler.

Hvorfor er revision vigtig?

Revision er vigtig af flere årsager:

 • Økonomisk kontrol: Revisionen giver virksomheden mulighed for at få et objektivt og uafhængigt blik på deres økonomiske situation. Det hjælper med at identificere eventuelle fejl, uregelmæssigheder eller svagheder i regnskaberne.
 • Skattemæssige fordele: En revision kan hjælpe virksomheden med at optimere deres skatteforhold og sikre, at de overholder skattelovgivningen.
 • Troværdighed og omdømme: En revisor er en uafhængig part, der bekræfter virksomhedens regnskaber. Dette øger virksomhedens troværdighed og omdømme over for investorer, kunder og andre interessenter.

Revisors rolle

Revisors opgaver og ansvar

koncernregnskab

En revisor har flere vigtige opgaver og ansvar i forbindelse med revisionen:

 • Gennemgang af regnskaber: Revisoren skal nøje gennemgå virksomhedens regnskaber for at sikre, at de er korrekte og i overensstemmelse med reglerne.
 • Risikovurdering: Revisoren skal vurdere og identificere eventuelle risici for fejl eller svig i regnskaberne.
 • Test af interne kontroller: Revisoren skal undersøge og evaluere virksomhedens interne kontroller for at sikre, at de er tilstrækkelige til at forhindre fejl og svig.
 • Rapportering: Revisoren skal rapportere sine resultater og konklusioner til virksomhedens ledelse og eventuelt til eksterne interessenter som f.eks. skattemyndighederne.

Revisorloven og revisors uddannelse

I Danmark er revisorer underlagt Revisorloven, som fastsætter regler og krav til revisors uddannelse, uafhængighed og etik. For at blive revisor skal man have en relevant uddannelse og bestå en autorisationseksamen.

Revisionens betydning for virksomheder

Skattemæssige fordele ved revision

koncernregnskab

En revision kan have flere skattemæssige fordele for virksomheder:

 • Skatteoptimering: En revisor kan hjælpe virksomheden med at identificere muligheder for at optimere deres skatteforhold og minimere deres skattebetaling.
 • Overholdelse af skattelovgivningen: En revisor sikrer, at virksomheden overholder gældende skattelovgivning og undgår eventuelle bøder eller strafansvar.

Styrkelse af virksomhedens troværdighed og omdømme

En revision kan styrke virksomhedens troværdighed og omdømme på flere måder:

 • Uafhængig bekræftelse: En revisor er en uafhængig part, der bekræfter virksomhedens regnskaber. Dette øger tilliden til virksomheden hos investorer, kunder og andre interessenter.
 • Transparens og åbenhed: En revision sikrer, at virksomhedens regnskaber er gennemsigtige og åbne for offentligheden. Dette kan tiltrække investorer og styrke virksomhedens omdømme.

Revisionens proces

Planlægning af revisionen

lønindeholdelse

Revisionen starter med en grundig planlægning, hvor revisoren identificerer de vigtigste områder, der skal gennemgås, og udarbejder en tidsplan for revisionen.

Udførelse af revisionen

revision

I denne fase gennemgår revisoren virksomhedens regnskaber og udfører de nødvendige test og analyser for at vurdere regnskabernes nøjagtighed og overholdelse af reglerne.

Afslutning og rapportering

Efter revisionen er afsluttet, udarbejder revisoren en rapport, hvor resultaterne og konklusionerne præsenteres. Rapporten sendes til virksomhedens ledelse og eventuelt til eksterne interessenter.

Revisionens omfang og dokumentation

Interne og eksterne revisioner

Der findes både interne og eksterne revisioner:

 • Interne revisioner: Disse udføres af virksomhedens egne revisorer eller revisionsafdeling. Formålet er at sikre, at virksomhedens interne kontroller og processer fungerer effektivt.
 • Eksterne revisioner: Disse udføres af uafhængige revisorer, der ikke er ansat i virksomheden. Formålet er at sikre, at virksomhedens regnskaber er korrekte og i overensstemmelse med reglerne.

Revisionens dokumentation og regnskabsmateriale

Revisoren skal dokumentere alle trin i revisionen og sikre, at der er tilstrækkelig dokumentation for de udførte tests og analyser. Desuden skal revisoren have adgang til alle relevante regnskabsmateriale og dokumentation.

Revisors rolle i forhold til lovgivning og regler

Revisorers forpligtelser i forbindelse med regnskabsloven

Revisorer har en vigtig rolle i forhold til at sikre overholdelse af regnskabsloven:

 • Verifikation af regnskaber: Revisoren skal verificere, at virksomhedens regnskaber er korrekte og i overensstemmelse med regnskabsloven.
 • Rapportering af uregelmæssigheder: Revisoren har pligt til at rapportere eventuelle uregelmæssigheder eller svagheder i virksomhedens regnskaber til ledelsen eller eventuelt til offentlige myndigheder.

Revisors rolle i forhold til hvidvaskloven

Revisorer har også en vigtig rolle i forhold til at bekæmpe hvidvaskning af penge:

 • Identifikation af mistænkelige transaktioner: Revisoren skal være opmærksom på eventuelle mistænkelige transaktioner og rapportere dem til de relevante myndigheder.
 • Kundekendskab og due diligence: Revisoren skal have kendskab til virksomhedens kunder og udføre due diligence for at sikre, at de ikke er involveret i hvidvaskning af penge.

Revisionens fremtidige udvikling

Teknologiske fremskridt og automatisering af revision

Den teknologiske udvikling har også påvirket revisionen. Automatisering og brug af dataanalyseværktøjer kan effektivisere og forbedre revisionens kvalitet og nøjagtighed.

Revisors rolle i bæredygtighedsrapportering

Bæredygtighedsrapportering bliver også en stadig vigtigere del af virksomheders rapportering. Revisorer kan spille en rolle i at sikre, at bæredygtighedsrapporteringen er korrekt og pålidelig.

Afslutning

Revisionens afgørende betydning for virksomheders økonomiske sundhed

Revision er afgørende for en virksomheds økonomiske sundhed og troværdighed. En grundig og pålidelig revision sikrer, at virksomhedens regnskaber er korrekte, pålidelige og i overensstemmelse med lovgivningen.